Genel Bilgiler

Bireylerin ihtiyaç ve istek davranışları büyük ve çeşitlidir, fakat kaynaklar kıt olabilmektedir. Bireyler ihtiyaçlarını karşılamak ve kıt kaynakların bir kısmına sahip olmak için alış-veriş içine girmek zorundadırlar ve her alış-verişte bazı kurallar vardır. Her birey alış-verişten kazançlı çıkmak ister, fakat kuralları iyi bilen bireyler çoğunlukla alış-verişten daha kazançlı çıkabilmektedirler. Siirt Üniversitesi İktisat Bölümü, bilimin en son bulgularını kullanarak, bireylerin iktisadi davranışlarını ve iktisadın kurallarını anlatan iktisat bilimini talebelerine sunmaktadır.

İktisat bilimi mal ve hizmetlerin alış-verişleri ve bunun kuralları ile sınırlı olmamaktadır. İnsan ile ilgili ve ekonomiyi etkileyebilecek her aktör (birey veya toplum), sosyal yapı (politik veya toplumsal), konu (kararlar ve bu kararların nedenleri, etkileri ve etkinlikleri), olay (kriz ve bunların sebepleri, çıkış yolları) gibi bir çok başlık iktisat biliminin kapsama alanı içindedir. Siirt Üniversitesi İktisat Bölümü Programı, bu kapsamı aktarabilmek için talebelerini iktisadi olguları analiz etmek, araştırma yapmak, öngörüde bulunmak ve doğru karar almak için gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır. Program öğrencilere sağlam bir kuramsal-niceliksel iktisat öğretimi, sosyal bilim ve iktisadi düşünce dersleri ile dengelenmiştir.

İktisat Bölümü, Siirt Üniversitesi'nin diğer bölümleriyle yakın bir işbirliği içinde çalışmakta olup, seçmeli derslerle öğrencinin kendisini istediği yönde geliştirmesine ve etkili bir kariyer planlaması yapmasına olanak tanımaktadır.

İktisat Bölümünden mezun olan öğrenciler gerek kamu, gerekse özel sektörde, ekonomi, bankacılık da dahil olmak üzere finans ve idari bilimlerin kapsamındaki alanlarda iş bulabilirler. Kamuda Başbakanlık, Bakanlıklar, Merkez Bankası (MB), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kamu Bankaları, Maliye Bakanlığı’nın tüm birimleri, Sayıştay, İdari Yargı (İdare Mahkemeleri, Danıştay), Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), KİT’ler, Özelleştirme İdaresi, Sanayi ve Ticaret Odaları, Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bakanlıklar ve teşkilatları, özerk kurumlar ve yerel yönetimlerde, kamusal ve yarı kamusal kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Özel sektörde, başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere işletmelerde çalışabilirler.

Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SERKANT AKTUĞ
Güncelleme : 10.02.2017 22:03:56